Ułatwienia dostępu

Strona główna » (Strona 10)

Przetargi

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Dostawa i uruchomienie 4 szt. zewnętrznych, stacjonarnych agregatów prądotwórczych do zasilania awaryjnego przepompowni ścieków sanitarnych

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy

3. Zaącznik Nr 3 – Wzór umowy

ostateczny termin składania ofert: 26 lipca 2021 r godz. 11.30

Wyjaśnienia do treści specyfikacji

Wyjaśnienia do treści specyfikacji – 2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kruszenie∼350m³ gruzu ceglano-betonowo-asfaltowego na kruszywo o frakcji 0÷63mm, na terenie tutejszego Zakładu

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

ostateczny termin składania ofert: 23 lipca 2021r godz. 11.30

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

Ochrona mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji RELAKS w Wiśniowej Górze

Ochrona mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji RELAKS w Wiśniowej Górze

Ogłoszenie o zamówieniu

SiWZ

Załącznik Nr 1 do SiWZ – Formularz ofertowy / oferta Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SiWZ – Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik Nr 3 do SiWZ – Wzór umowy

Załącznik Nr 4 do UMOWY – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 6 do UMOWY – Klauzula informacyjna

Załącznik Nr 4 do SiWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5 do SiWZ – Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 do SiWZ – Oświadczenie o dysponowaniu patrolami interwencyjnymi

Załącznik Nr 7 do SiWZ – Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów

Załącznik Nr 8 do SiWZ – Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami

Załącznik Nr 9 do SiWZ – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Ostateczny termin składania ofert: 16.12.2020 godzina 10.00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja dotycząca otwarcia ofert

1 9 10