Ułatwienia dostępu

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana
Print Friendly, PDF & Email

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE OD 26.08.2023R.

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-62-2023-6-z-dn-24-07-2023-r.html na podstawie art. 24j oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 537, zwanej dalej „uzzwoś”), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, zwanej dalej „Kpa”), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Lp. taryfowa grupa
odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
wysokość cen i stawek opłat abonamentowych
za dostarczanie wody – obowiązujące od dnia 26.08.2023
przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8%
1. odbiorcy wody pobierający wodę na cele
socjalno – bytowe (gospodarstwa domowe) rozliczani w okresach dwumiesięcznych na podstawie wskazań wodomierza głównego WG1
cena dostarczanej wody  zł/m³ 3,54
cena opłaty abonamentowej 4,53
2. odbiorcy wody pobierający wodę na cele
socjalno – bytowe (gospodarstwa domowe) rozliczani w okresach dwumiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia WG2-R
cena dostarczanej wody  zł/m³ 3,54
cena opłaty abonamentowej 3,51
3.  

odbiorcy wody pobierający wodę do celów prowadzenia własnej działalności, w tym podmioty prowadzące działalność gospodarczą  oraz jednostki użyteczności publicznej, rozliczani w okresach dwumiesięcznych na podstawie wskazań wodomierza głównego WG3

 

cena dostarczanej wody  zł/m³

4,00
cena opłaty abonamentowej 5,28
4. Gmina rozliczana za wodę do celów określonych w art.. 22 uzzwoś, rozliczana w okresach dwumiesięcznych na podstawie wskazań wodomierza głównego WG4 cena dostarczanej wody  zł/m³ 3,84
cena opłaty abonamentowej 5,28

 

Lp. taryfowa grupa
odbiorców usług w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków
wysokość cen i stawek opłat abonamentowych
za odprowadzanie ścieków
 – obowiązujące od dnia 26.08.2023
przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8%
1.  

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe z gospodarstw domowych
rozliczani w okresach dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych
na podstawie ilości zużytej

wody według wskazań wodomierza
głównego SG1

cena odprowadzanych ścieków  zł/m³ 5,55
cena opłaty abonamentowej 4,53
2. odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe z gospodarstw domowych
rozliczani w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie ilości zużytej wody według przeciętnych norm
zużycia SG2-R
cena odprowadzanych ścieków  zł/m³ 5,55
cena opłaty abonamentowej 3,51
3. odbiorcy odprowadzający ścieki

komunalne (prowadzący działalność  gospodarczą, handlową, usługową
oraz jednostki użyteczności publicznej),
rozliczani w okresach dwumiesięcznych
na podstawie ilości zużytej wody według wskazań wodomierza głównego SG3

cena odprowadzanych ścieków  zł/m³ 6,27
cena opłaty abonamentowej 5,28

 

 

W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Szanowni Państwo, przypominamy, że obowiązek zapłaty należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków powstaje po otrzymaniu dokumentu rozliczeniowego- faktury VAT, który jest wystawiany po udzieleniu osobie reprezentującej Zakład Gospodarki Komunalnej informacji o wskazaniach urządzeń pomiarowych a w przypadku gdy odczytu dokonuje inkasent- po jego dokonaniu.

 

Płatności należy dokonywać na podstawie wystawionej faktury i na indywidualny numer konta bankowego.