Ułatwienia dostępu

Strona główna » Opublikowane artykuły Jolanta Mikosińska

Jolanta Mikosińska

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY O ŚMIERCI BYŁEGO DYREKTORA

KOMUNIKAT!!!

17 listopada 2023r.

 

Wodociąg publiczny Justynów, gm. Andrespol – woda nadaje się do spożycia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 15 listopada 2023r. z wodociągu publicznego Justynów informuje, że    woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Justynów, gm. Andrespol.

 

14 listopada  2023 r.

Wodociąg publiczny Justynów, gm. Andrespol – woda warunkowo nadaje się do spożycia 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych                 z wodociągu publicznego Justynów, w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej oraz w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej, w dniu 07 listopada 2023r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli  w ilości 3 i 4 jtk/100 ml.

W badanych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Justynów.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sieć wodociągowa poddawana jest dezynfekcji i płukaniu.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

SPECJALISTA DS. WODNO – KANALIZACYJNYCH

1 ETAT

Wymagania

 • planowanie i realizacja zleceń zewnętrznych
 • planowanie i organizacja pracy brygady monterów i konserwatorów
 • przygotowanie uzgodnień oraz warunków technicznych włączeń do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej
 • przeprowadzanie odbiorów technicznych sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnej
 • prowadzenie sprawozdawczości środowiskowej oraz w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
 • prowadzenie rozliczeń materiałowych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 Nr 233 poz. 1458 z późn. zmianami)
 • korzystanie w pełni z praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie min. średnie w specjalności powiązanej z branżą wodno-kanalizacyjną
 • co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku
 • uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sieci wodno-kanalizacyjnej bez ograniczeń

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Przyjmowanie zgłoszeń od klientów o awariach urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych
 • Przyjmowanie i analizowanie wniosków o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków.
 • Wydawanie warunków technicznych włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Uzgadnianie projektów przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.
 • Podejmowanie działań na rzecz eliminacji nielegalnych poborów wody oraz zrzutów ścieków do sieci kanalizacyjnej.
 • Kontrola przestrzegania przez odbiorców wody warunków technicznych podłączenia przyłączy kanalizacyjnych.

znajomość przepisów i umiejętności:

 • ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • prawo wodne
 • prawo budowlane
 • kodeks postępowania administracyjnego
 • obsługa komputera w szczególności pakiet MS Office
 • prawo jazdy kategoria B

Opis stanowiska:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z podłączeniami posesji odbiorców do sieci wodno-kanalizacyjnych, uzgodnień projektów),
 • prowadzenie procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych,
 • prowadzenie prób technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych, odbiór przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 • przygotowanie dokumentów związanych z wyceną i przejęciem sieci wodociągowo–kanalizacyjnych,
 • przygotowywanie i spisywanie umów z odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
 • obsługa odbiorców usług wod. – kan.,
 • przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań.

CV prosimy składać osobiście na adres Piekarnicza 6/10 95-020 Wiśniowa Góra lub mailowo: zgk@andrespol.pl

KOMUNIKAT!!!

KOMUNIKAT

Wodociąg publiczny Kraszew – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 4 lipca 2023 stacji wodociągowej Kraszew w stwierdzono przekroczenia manganu.

Występujące przekroczenia manganu nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia użytkowników wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kraszew.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedziba w Wiśniowej Górze został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

1 2 4