Ułatwienia dostępu

Strona główna » Rozliczenia za wodę i ścieki » Stawki obowiązujące od dnia 17.02.2022 r.

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Stawki obowiązujące od dnia 17.02.2022 r.

Print Friendly, PDF & Email

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – obowiązujące od 17.02.2022r

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZT.70.327.2021_5  na podstawie art.24b ust.1 i art. 24c ust. 2 oraz art. 27a ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej „uzzwoś”) w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa”) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrespol.

Stawki obowiązujące od dnia 17.02.2022 r. przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8%:

1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa W1 – gospodarstwa domowe, odbiorcy opomiarowani:

Cena wody – 2,98 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,84 zł/odb/m-c;

Grupa W2 – gospodarstwa domowe rozliczane w formie przeciętnych norm zużycia:

Cena wody – 2,98 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,43 zł/odb/m-c;

Grupa W3 – podmioty prowadzący działalność gospodarczą oraz jednostki użyteczności publicznej, odbiorcy opomiarowani:

Cena wody – 3,03 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,84 zł/odb/m-c;

Grupa W4 – woda pobierana do celów określonych w art. 22 uzzwoś (cele przeciwpożarowe):

Cena wody – 3,03 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,84 zł/odb/m-c;

2. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa W1 – gospodarstwa domowe, odbiorcy opomiarowani:

Cena odprowadzania ścieków – 4,68 zł/m3

Grupa W2 – gospodarstwa domowe rozliczane w formie przeciętnych norm zużycia:

Cena odprowadzania ścieków – 4,68 zł/m3

Grupa W3 – pozostali odbiorcy, odbiorcy opomiarowani:

Cena odprowadzania ścieków – 4,69 zł/m3

W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Szanowni Państwo, przypominamy, że obowiązek zapłaty należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków powstaje po otrzymaniu dokumentu rozliczeniowego- faktury VAT, który jest wystawiany po udzieleniu osobie reprezentującej Zakład Gospodarki Komunalnej informacji o wskazaniach urządzeń pomiarowych a w przypadku gdy odczytu dokonuje inkasent- po jego dokonaniu.

 

Płatności należy dokonywać na podstawie wystawionej faktury i na indywidualny numer konta bankowego.