Ułatwienia dostępu

Strona główna » Rozliczenia za wodę i ścieki

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Rozliczenia za wodę i ścieki

Print Friendly, PDF & Email

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – obowiązujące od 17.02.2023r

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZT.70.327.2021_5  na podstawie art.24b ust.1 i art. 24c ust. 2 oraz art. 27a ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej „uzzwoś”) w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa”) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrespol.

Stawki obowiązujące od dnia 17.02.2023 r. przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8%:

 1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa W1 – gospodarstwa domowe, odbiorcy opomiarowani:

Cena wody – 3,03 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,89 zł/odb/m-c;

Grupa W2 – gospodarstwa domowe rozliczane w formie przeciętnych norm zużycia:

Cena wody – 3,03 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,47 zł/odb/m-c;

Grupa W3 – podmioty prowadzący działalność gospodarczą oraz jednostki użyteczności publicznej, odbiorcy opomiarowani:

Cena wody – 3,09 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,89 zł/odb/m-c;

Grupa W4 – woda pobierana do celów określonych w art. 22 uzzwoś (cele przeciwpożarowe):

Cena wody – 3,09 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,89 zł/odb/m-c;

 1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa W1 – gospodarstwa domowe, odbiorcy opomiarowani:

Cena odprowadzania ścieków – 4,70 zł/m3

Grupa W2 – gospodarstwa domowe rozliczane w formie przeciętnych norm zużycia:

Cena odprowadzania ścieków – 4,70 zł/m3

Grupa W3 – pozostali odbiorcy, odbiorcy opomiarowani:

Cena odprowadzania ścieków – 4,71 zł/m3

W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Szanowni Państwo, przypominamy, że obowiązek zapłaty należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków powstaje po otrzymaniu dokumentu rozliczeniowego- faktury VAT, który jest wystawiany po udzieleniu osobie reprezentującej Zakład Gospodarki Komunalnej informacji o wskazaniach urządzeń pomiarowych a w przypadku gdy odczytu dokonuje inkasent- po jego dokonaniu.

 

Płatności należy dokonywać na podstawie wystawionej faktury i na indywidualny numer konta bankowego.


TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – obowiązujące od 17.02.2022r

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZT.70.327.2021_5  na podstawie art.24b ust.1 i art. 24c ust. 2 oraz art. 27a ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej „uzzwoś”) w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa”) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrespol.

Stawki obowiązujące od dnia 17.02.2022 r. przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8%:

1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa W1 – gospodarstwa domowe, odbiorcy opomiarowani:

Cena wody – 2,98 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,84 zł/odb/m-c;

Grupa W2 – gospodarstwa domowe rozliczane w formie przeciętnych norm zużycia:

Cena wody – 2,98 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,43 zł/odb/m-c;

Grupa W3 – podmioty prowadzący działalność gospodarczą oraz jednostki użyteczności publicznej, odbiorcy opomiarowani:

Cena wody – 3,03 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,84 zł/odb/m-c;

Grupa W4 – woda pobierana do celów określonych w art. 22 uzzwoś (cele przeciwpożarowe):

Cena wody – 3,03 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,84 zł/odb/m-c;

2. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa W1 – gospodarstwa domowe, odbiorcy opomiarowani:

Cena odprowadzania ścieków – 4,68 zł/m3

Grupa W2 – gospodarstwa domowe rozliczane w formie przeciętnych norm zużycia:

Cena odprowadzania ścieków – 4,68 zł/m3

Grupa W3 – pozostali odbiorcy, odbiorcy opomiarowani:

Cena odprowadzania ścieków – 4,69 zł/m3

W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Szanowni Państwo, przypominamy, że obowiązek zapłaty należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków powstaje po otrzymaniu dokumentu rozliczeniowego- faktury VAT, który jest wystawiany po udzieleniu osobie reprezentującej Zakład Gospodarki Komunalnej informacji o wskazaniach urządzeń pomiarowych a w przypadku gdy odczytu dokonuje inkasent- po jego dokonaniu.

 

Płatności należy dokonywać na podstawie wystawionej faktury i na indywidualny numer konta bankowego.


KOMUNIKAT

DOTYCZY OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI
Informujemy, że począwszy od dnia 21 września 2021 r każdy kontrahent otrzymuje nowy, indywidualny nr konta bankowego. Wszystkie dokumenty księgowe od tego dnia generowane są z aktualnym numerem rachunku.

Uprzejmie prosimy o realizację wpłat na nowy numer konta bankowego.


 

STAWKI TARYF

ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.304.6.2018 na podstawie art.104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152, 1629) została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrespol.

Stawki obowiązujące od dnia 15.02.2021 r. przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8%:

1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa W1 – odbiorcy opomiarowani:

Cena wody – 2,83 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,77 zł/odb/m-c;

Grupa W2 – odbiorcy rozliczani w formie przeciętnych norm zużycia wody:

Cena wody – 2,83 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,34 zł/odb/m-c;

2. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa K1 – Wszyscy odbiorcy:

Cena odprowadzania ścieków – 4,29 zł/m3

W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Płatności prosimy dokonywać w podanych poniżej okresach na konto Zakładu w BS Andrespol na nr. 57 8781 0006 0000 0550 2000 0010 podając w tytule przelewu nr umowy/nr nabywcy, wskazanie wodomierza oraz adres posesji której dotyczy płatność.

TERMINY PŁATNOŚCI:

 • za I okres płatności do 28.02
 • za II okres płatności do 30.04
 • za II okres płatności do 30.06
 • za IV okres płatności do 31.08
 • za V okres płatności do 31.10
 • za VI okres płatności do 20.12

 

STAWKI TARYF- obowiązują do 14.02.2020r

ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.304.6.2018 na podstawie art.104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152, 1629) została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrespol.

Stawki obowiązujące od dnia 15.02.2020 r. przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8%:

1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa W1 – odbiorcy opomiarowani:

Cena wody – 2,74 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,72 zł/odb/m-c;

Grupa W2 – odbiorcy rozliczani w formie przeciętnych norm zużycia wody:

Cena wody – 2,74 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,33 zł/odb/m-c;

2. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa K1 – Wszyscy odbiorcy:

Cena odprowadzania ścieków – 4,12 zł/m3

W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Płatności prosimy dokonywać w podanych poniżej okresach na konto Zakładu w BS Andrespol na nr. 57 8781 0006 0000 0550 2000 0010 podając w tytule przelewu nr umowy/nr nabywcy, wskazanie wodomierza oraz adres posesji której dotyczy płatność.

TERMINY PŁATNOŚCI:

 • za I okres płatności do 28.02
 • za II okres płatności do 30.04
 • za II okres płatności do 30.06
 • za IV okres płatności do 31.08
 • za V okres płatności do 31.10
 • za VI okres płatności do 20.12

 

Nowe stawki przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8% obowiązują od dnia: 15.02.2019 i wynoszą:

1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa W1 – odbiorcy opomiarowani:

Cena wody – 2,65 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,65 zł/odb/m-c;

Grupa W2 – odbiorcy rozliczani w formie przeciętnych norm zużycia wody:

Cena wody – 2,65 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,31 zł/odb/m-c;

2. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa K1 – Wszyscy odbiorcy:

Cena odprowadzania ścieków – 3,62 zł/m3

W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Płatności prosimy dokonywać w podanych poniżej okresach na konto Zakładu w BS Andrespol na nr. 57 8781 0006 0000 0550 2000 0010 podając w tytule przelewu nr umowy/nr nabywcy, wskazanie wodomierza oraz adres posesji której dotyczy płatność.

TERMINY PŁATNOŚCI:

 • za I okres płatności do 28.02
 • za II okres płatności do 30.04
 • za II okres płatności do 30.06
 • za IV okres płatności do 31.08
 • za V okres płatności do 31.10
 • za VI okres płatności do 20.12

 

TARYFY obowiązujące do 14.02.2019 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu informuje, że na podstawie Uchwał Rady Gminy nr XXXV/347/17 oraz XXXV/346/17 ceny brutto za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz abonament od 1.05.2017 r. przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8%, wynoszą:

 • Pobór wody – 2,62 zł/m3
 • Opłata abonamentowa – 1,00 zł/miesiąc
 • Odprowadzanie ścieków – 3,52 zł/m3

W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Płatności prosimy dokonywać w podanych poniżej okresach na konto Zakładu w BS Andrespol na nr. 57 8781 0006 0000 0550 2000 0010.

TERMINY PŁATNOŚCI:

 • za I okres płatności do 28.02
 • za II okres płatności do 30.04
 • za II okres płatności do 30.06
 • za IV okres płatności do 31.08
 • za V okres płatności do 31.10
 • za VI okres płatności do 20.12