NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. WODNO-KANALIZACYJNYCH

Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 Nr 233 poz. 1458 z póżn. zm.),
 • Korzystanie w pełni z praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Wykształcenie minimum średnie w specjalności powiązanej z branżą wodno – kanalizacyjną,
 • Co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku
 • Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sieci wodno – kanalizacyjnej bez ograniczeń,

Znajomość przepisów i umiejętności:

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • Prawo wodne,
 • Prawo budowlane,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Obsługa komputera, w szczególności pakiet Office,
 • Znajomość kosztorysowania w programie NORMA PRO
 • Prawo jazdy, kategoria B

Zakres zadań i obowiązków:

 • Planowanie i realizacja zleceń zewnętrznych,
 • Planowanie i organizacja pracy brygady monterów i konserwatorów,
 • Przygotowywanie uzgodnień oraz warunków technicznych włączeń do gminnej sieci wodno – kanalizacyjnej,
 • Przeprowadzanie odbiorów technicznych sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych,
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej,
 • Prowadzenie rozliczeń materiałowych.

O zakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji i formie jego przeprowadzenia, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Oferty zawierające CV zawodowe (z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje) należy składać  w sekretariacie Zakładu, pokój Nr 4, przy ul. Piekarniczej 6/10 w Wiśniowej Górze lub elektronicznie na adres: zgk@andrespol.pl.

 

 

W ofercie prosimy umieścić własnoręcznie podpisaną klauzulę: „ Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016r) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
Godziny pracy

Poniedziałek:              730 - 1530

Wtorek:                      830 - 1700

Środa:                         730 - 1530

Czwartek:                   730 - 1530

Piątek:                         730 – 1500


od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Rejestr Dłużników
×