Ułatwienia dostępu

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana
Print Friendly, PDF & Email

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

½ ETATU

Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w  Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie min. średnie

Wymagania dodatkowe:

 1. minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, w tym w szczególności zlecania zamówień publicznych,
 2. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych,
 3. znajomość obsługi komputera, w tym praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook),
 4. podstawowa znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i o finansach publicznych,
 5. odporność na stres, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, zdolności negocjacyjne.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych jak i na podstawie wewnętrznego regulaminu,
 2. przygotowywanie i bieżące prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 3. uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowej,
 4. przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń dotyczących postępowań,
 5. przygotowywanie projektów umów w sprawie udzielania zamówienia publicznego,
 6. prowadzenie rejestrów i sporządzanie sprawozdań.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze ul. Piekarnicza 6/10, sekretariat pok. Nr 4 , lub na adres e-mail zgk@andrespol.pl do dnia 31 sierpnia 2023r.

kwestionariusz dla kandydata

klauzula informacyjna