26.11.2021

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z zabudową brygadową

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

4. Oświadczenie o aktualności informacji

5. Oświadczenie o podziale obowiązków

6. Wzór umowy

7. Identyfikator postępowania

Ostateczny termin składania ofert: 07.12.2021 godz. 10.00

Wyjaśnienie do treści SWZ

 

24.11.2021

Wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i dołów kloacznych zlokalizowanych na terenie gminy Andrespol, przynależnych do budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu i zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie GOSiR w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 113

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Karta pracy - załącznik do umowy

Ostateczny termin składania ofert: 07.12.2021 godz. 10.00

 

24.11.2021

Świadczenie usługi koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo - kanalizacyjnych ( w tym usuwanie awarii) i drogowych w roku 2022

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert: 07.12.2021 godz. 10.00

 

19.11.2021

Dostawa paliw płynnych

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik Nr 1 - Identyfikator postępowania

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wspólnie ubiegających się Wykonawców

Załącznik Nr 6 - Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert: 29.11.2021. godz 10.00

Wyjaśnienia do treści SWZ

Wyjaśnienie do treści SWZ II

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

12.11.2021

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z zabudową brygadową

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia

Oświadczenie o aktualności informacji

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wzór umowy

Identyfikator postępowania

Ostateczny termin składania ofert: 26.11.2021 godz. 10.00

Unieważnienie postępowania

 

09.11.2021

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik Nr 1  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2  - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu

Załącznik Nr 5  - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik Nr 6  - Wzór umowy

Załącznik Nr 7 - Identyfikator postępowania

Ostateczny termin składania ofert: 19.11.2021 godz. 10.00

Wyjaśnienie treści SWZ

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zwiększeniu kwoty na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

03.11.2021

Dostawa dwóch fabrycznie nowych przyczep rolniczych typu TANDEM o ładowności do 7 ton

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert 16.11.2021 godz 10.00

Informacja z otwarcia ofert

 

03.11.2021

Ochrona mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji Relaks w Wiśniowej Górze w roku 2022

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia (Podmiot)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik nr 6 - Wykaz usług

Załącznik nr 7 - Wykaz osób

Załącznik nr 8 - Zobowiązanie

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o podziale obowiązków

Załącznik nr 10 - Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY - UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY - KLAUZULA INFORMACYJNA

Załącznik nr 11 - Identyfikator postępowania

Ostateczny termin skadania ofert: 15.11.2021 godz. 10.00

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - punktacja

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

14.10.2021

Odśnieżanie ulic w gminie Andrespol w okresie zimowym 2021/2022 w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych - sprzętem własnym

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na realizację usługi dotyczącą odśnieżania ulic w Gminie Andrespol w okresie zimowym 2021/2022

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert: 22.10.2021  godz. 10.00

 

14.10.2021

Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie ul. Ekologiczna 5 gm. Andrespol na 2021/2022

Ogłoszenie - Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie ul. Ekologiczna 5 gm. Andrespol na 2021/2022

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert: 25.10.2021 godz. 10.00

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Informacja z otwarcia ofert

 

24.09.2021

Odśnieżanie ulic, ścieżek rowerowych i chodników gminnych w Gminie Andrespol w okresie zimowym 2021/2022, w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych - sprzętem własnym

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Ostateczny termin składnia ofert: 11 października 2021 godz. 10.00

 

13.07.2021

Rekonstrukcja studni Nr SG1 w miejscowości Justynów w Gminie Andrespol

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 - Oferta Wykonawcy/formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Załącznik Nr 5 - Plan sytuacyjny

sZałącznik Nr 6 - Karta otworu wiertniczego

Ostateczny termin składania ofert: 29 lipca godz: 12,00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rekonstrukcja Justynów

 

12.07.2021

Regeneracja studni Nr 2 w miejscowości Janówka w Gminie Andrespol

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 - Oferta wykonawcy/formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Załącznik Nr 5 - Szkic sytuacyjny działki stacji wodociągowej

Załącznik Nr 6 - Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego

ostateczny termin składania ofert 29 lipca godz.:11.30

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z wyboru oferty - Regeneracja studni Janówka

 

07.07.2021

Kruszenie∼350m³ gruzu ceglano-betonowo-asfaltowego na kruszywo o frakcji 0÷63mm, na terenie tutejszego Zakładu

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

ostateczny termin składania ofert: 23 lipca 2021r godz. 11.30

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

07.07.2021

Dostawa i uruchomienie 4 szt. zewnętrznych, stacjonarnych agregatów prądotwórczych do zasilania awaryjnego przepompowni ścieków sanitarnych

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy

3. Zaącznik Nr 3 - Wzór umowy

ostateczny termin składania ofert: 26 lipca 2021 r godz. 11.30

Wyjaśnienia do treści specyfikacji

Wyjaśnienia do treści specyfikacji - 2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

 

07.12.2020

Ochrona mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji RELAKS w Wiśniowej Górze

Ogłoszenie o zamówieniu

SiWZ

Załącznik Nr 1 do SiWZ - Formularz ofertowy / oferta Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SiWZ - Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik Nr 3 do SiWZ - Wzór umowy

Załącznik Nr 4 do UMOWY - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 6 do UMOWY - Klauzula informacyjna

Załącznik Nr 4 do SiWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5 do SiWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 do SiWZ - Oświadczenie o dysponowaniu patrolami interwencyjnymi

Załącznik Nr 7 do SiWZ - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów

Załącznik Nr 8 do SiWZ - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami

Załącznik Nr 9 do SiWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Ostateczny termin składania ofert: 16.12.2020 godzina 10.00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja dotycząca otwarcia ofert

28.12.2020 Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

28.12.2020 - Formularz oferty dodatkowej

04.01.2021 - PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

 

30.11.2020

Wywóz nieczystości płynnych

Ogłoszenie - wywóz nieczystości płynnych w roku 2021

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy/oferta Wykonawcy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Załącznik Nr 1 DO UMOWY - KARTA PRACY

Załącznik Nr 2 DO UMOWY - WYKAZ DOŁÓW KLOACZNYCH

Ostateczny termin składania ofert 08.12.2020 godz. 10.00

Protokół z wybowu oferty

 

 

 

27.11.2020

Kruszenie gruzu ceglano-betonowo-asfaltowego

Ogłoszenie - pokruszenie gruzu ceglano-betonowo-asfaltowego

Formularz ofertowy / oferta Wykonawcy

Wzór umowy - kruszenie gruzu

Ostateczny termin składania ofert 04.12.2020

Protokół z wyboru oferty

 

18.11.2020

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

Ogłoszenie na wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie ul. Ekologicza 5, gm. Andrespol

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy / oferta wykonawcy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Załącznik Nr 1 DO UMOWY

Ostateczny termin składania ofert 26.11.2020 godz. 10.00

wyjaśnienie treści SiWZ - wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych

Informacja z otwarcia ofert

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

17.11.2020

Dostawa kruszywa dolomitowego

Ogłoszenie na dostawę kruszywa dolomitowego do stabilizacji mechanicznej

Załącznik Nr 1 - Oferta wykonawcy / formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy - DOLOMIT

Ostateczny termin składnia ofert 27.11.2020 godzina 10.00

17.11.2020 Wyjaśnienie treści SiWZ DOLOMIT

Protokół z otwarcia ofert

 

16.11.2020

Ogłoszenie o Zamówieniu OCHRONA MIENIA - RELAKS

Ogłoszenie Nr 610574-N-2020

SIWZ - ochrona mienia RELAKS

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Oferta Wykonawcy / formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik Nr 4 do UMOWY - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 6 do UMOWY - Klauzula Informacyjna

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o dysponowaniu patrolem szybkiego reagowania

Załącznik Nr 7 do SIWZ - zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi

Ostateczny termin składania ofert 03.12.2020 godz. 10.00

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

12.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych na rok 2021

Ogłoszenie NR 609323-N-2020

SIWZ - dostawa paliw płynnych w roku 2021

Załacznik Nr 1 - Oferta Wykonawcy/formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi

Załącznik Nr 6 - Wykaz stacji paliw

Załacznik Nr 7 - Wzór umowy

Załącznik Nr 8 - zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych asobów na potrzeby realizacji zamówienia

Ostateczny termin składania ofert: 24.11.2020 r godz. 10.00

17.11.2020 Wyjaśnienie treści SiWZ - dostawa PALIW

24.11.2020 Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Paliwa

 

21.10.2020

Świadczenie usług koparko - ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych (w tym usuwanie awarii) i drogowych w roku 2021

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług koparko-ładowarką w roku 2021

Załącznik Nr 1 - Formularz oferowy/oferta wykonawcy

Załącznik Nr 2 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert 30.10.2020 godzina 10.00

Informacja z otwarcia ofert

Protokół z wyboru oferty

 

13.10.2020

Regeneracja dwóch studni Nr 1 i Nr 2 na ujęciu wody w Justynowie w Gminie Andrespol, metodą niechemiczną

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy, oferta Wykonawcy

Załącznik Nr 2 - Wykaz osób

Załącznik Nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Załącznik Nr 5 - Przekroje studni

Załącznik Nr 6 - Mapa sytuacyjna

Ostateczny termin składania ofert 21.10.2020 godz. 10.00

Protokół z otwarcia ofert

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

08.10.2020

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie utwardzenia placu dla potrzeb PSZOK na terenie G.O.Ś. w Kraszewie ul. Ekologiczna 5, gm. Andrespol.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik Nr 1 - Oferta wykonawcy

Załącznik Nr 2 - Wykaz osób

Załącznik Nr 3 - Wykaz robót

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Załącznik Nr 5 - Plan sytuacyjny

Załącznik Nr 6 - Przekrój konstrukcyjny

Załącznik Nr 7 - Przedmiar robót

Ostateczny termin składania ofert: 20.10.2020 godz. 10.00

Sprostowanie do treści SiWZ - Załącznik Nr 7 - przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Protokół z wyboru oferty

 

28.09.2020

Zaproszenie do składania ofert na regenerację dwóch studni na ujęciu wody w Justynowie w Gminie Andrespol, metodą niechemiczną

Zaproszenie do składania ofert

1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 - Wykaz osób

3. Załącznik Nr 3 - Wykaz robót budowlanych

4. Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

5. Załącznik Nr 5 - Przekroje Studni

6. Załącznik Nr 6 - Mapa sytuacyjna

Ostateczny termin składania ofert 09.10.2020 godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

18.09.2020

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi odśnieżania ulic, ścieżek rowerowych i chodników gminnych

1. Zaproszenie so składania ofert/ogłoszenie

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

ostateczny termin składania ofert 15.10.2020 godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert: odśnieżanie w sezonie 2020/2021

protokół z wyboru oferty - odśnieżanie w sezonie 2020-2021

 

15.09.2020

Zaproszenie do składania ofert na zakup używanych zbiorników hydroforowych

ogłoeszenie o przetargu na sprzedaż używanych zbiorników hydroforowych

Załącznik - formularz ofertowy

ostateczny termin składania ofert 21.09.2020 godz. 14.00

UWAGA!!!!!

Przedłuża się termin składania ofert do 01.10.2020 do godziny 14.00

Do sprzedaży pozostały jeszcze zbiorniki NR: 1,2,3.

UWAGA!!!

Przedłuża się termin składania ofert: 23.10.2020 do godz 14.00

Pozostały do sprzedaży dwa zbiorniki; NR 2, Nr 3.

 

15.06.2020 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej prebudowy i modernizacji ujęcia wody w Wiśniowej Górze / ul. Oficerska

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji ujęcia wody w Wiśniowej Górze 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Mapa sytuacyjna

Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego I

Projekt geologiczno - techniczny otworu studziennego II

ostateczny termin składania ofert 23.06.2020 godz 10.00

Wyjaśnienie zapytania do przetargu o wykonanie dokumentacji projektowe

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji ujęcia wody w Wiśniowej Górze

 

29.05.2020 r

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI UJĘCIA WODY W WIŚNIOWEJ GÓRZE

Ogłoszenie - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji ujęcia wody w Wiśniowej Górze

Załącznik Nr 1. - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2. - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Załącznik Nr 3. - Wykaz usług
Godziny pracy

Poniedziałek:              730 - 1530

Wtorek:                      830 - 1700

Środa:                         730 - 1530

Czwartek:                   730 - 1530

Piątek:                         730 – 1500


od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Rejestr Dłużników
×