30 LISTOPADA 2022r.

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na realizację Usługi:

,,Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2023".

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

zał. nr 1 formularz oferty

zał. nr 2 wykaz osób

zał. nr 3 wzór umowy

zał. nr 4 oświadczenie

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert, wyznaczono na dzień:

12 grudnia 2022r. do godziny 10:00 (poniedziałek).

 

 

21 LISTOPADA 2022r.

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na realizację Dostawy pn.:

,,Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2023". 

 

Wyjaśnienie do treści SWZ DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH ROK 2023:

wyjaśnienie do treści SWZ dostawa paliw rok 2023

zmiana ogłoszenia Paliwa na rok 2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PALIWO na rok 2023

SWZ PALIWO rok 2023

ZAŁ NR 1 identyfikator postępowania PALIWO rok 2023

ZAŁ. NR 2 FORMULARZ OFERTY

ZAŁ NR 3 OŚWIADCZENIE 

ZAŁ NR 4 OŚWIADCZENIE 

ZAŁ NR 5 OŚWIADCZENIE 

ZAŁ NR 6 WZÓR UMOWY PALIWO 

ZAŁ NR 7 OŚWIADCZENIE 

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert został wyznaczony na dzień:

07 grudnia 2022r. do godz.: 10:00 (środa).

 

 

07 LISTOPADA 2022r. 

Zamawiający zaprasza do składania ofert w przedmiocie zamówienia:

,,Sukcesywna dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 - tabletek solnych do uzdatniania wody pitnej". 

sukcesywna dostawa tabletek solnych do uzdatniania wody pitnej

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień: 

21 listopada 2022r. do godz.: 10:00 (poniedziałek).

 

04 LISTOPADA 2022r.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację usługi dotyczącej zadania, pn.:

,,Ochrona mienia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji RELAKS w Wiśniowej Górze w roku 2023".

SWZ OCHRONA GOSIR 2023r.

ZAŁ.NR 1 DO SWZ

ZAŁ.NR 2 DO SWZ

ZAŁ. NR 3 DO SWZ 

ZAŁ. NR 4 DO SWZ

ZAŁ. NR 5 DO SWZ

ZAŁ. NR 6 DO SWZ 

ZAŁ. NR 7 DO SWZ 

ZAŁ.NR 8 DO SWZ

ZAŁ. NR 9 DO SWZ

ZAŁ. NR 10 DO SWZ 

ZAŁ. NR 11 DO SWZ 

ZAŁ. DO UMOWY NR 4

ZAŁ. DO UMOWY NR 6

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert, został wyznaczony na dzień: 

18 listopada 2022r. do godz.:10:00 (piątek).

 

 

12 PAŹDZIERNIKA 2022r. 

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację następującej Usługi:

,,Odśnieżanie ulic w Gminie Andrespol w sezonie zimowym 2022-2023, w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych - sprzętem własnym".

ZAPROSZENIE 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert został wyznaczony na dzień:

18 października 2022r. do godz. 10:00 (wtorek).

 

 05 PAŹDZIERNIKA 2022r.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację usługi dotyczącej:

,, Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol na 2022/2023".

OGŁOSZENE

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 2 Wzór umowy 

zał. nr 3 Oświadczenie 

zał. nr 4 badanie osadów

Ostateczny termin składania ofert - dnia 19 października 2022r. do godz. 10:00.

Wyjaśnienie treści SWZ:

wyjaśnienie treści SWZ

wyjaśnienie treści SWZ

 

 

04 PAŹDZIERNIKA 2022r.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację usługi:

,,Odśnieżanie ulic w Gminie Andrespol w sezonie zimowym 2022-2023 w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych - sprzętem własnym".

 zaproszenie

zał. nr 1 formularz ofertowy

zał. nr 2 wzór umowy

zał. nr 3 oświadczenie

Ostateczny termin składania ofert 10 października 2022r. godz. 10:00.

 

 

19 września 2022r.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację usługi dotyczącej:

,,Odśnieżanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych w Gminie Andrespol w okresie zimowym 2022/2023 - w zależnści od zaistniałych warunków atmosferycznych - sprzętem własnym".

zaproszenie

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 wzór umowy

załącznik nr 3 oświadczenie

Ostateczny termin składania ofert do dnia 04 października 2022r. do godz. 12:00.

 

 

 01.06.2022

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zakup: Używanej przyczepy rolniczej Marki PRONAR, Model T 653/1, Wersja 1.

Ogłoszenie o Przetargu na sprzedaż majątku ruchomego w postaci używanej przyczepy ciężarowej rolniczej Marki PRONAR Model T 653/1, Wersja 1 

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Załącznik Nr 2 - zdjęcia przyczepy

Ostateczny termin składania ofert: 13 czerwca 2022r. do godziny 10:00. (Poniedziałek)

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2022

 

12.01.2021

Zaproszenie do składania ofert na dostawę kruszywa drogowego kwarcowego (350 ton) i dolomitowego (350 ton) w kolorze od szarego go czarnego do stabilizacji mechanicznej o frakcji 0÷31,5 mm

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert: 21.01.2022 godz: 10.00

Informacja z otwarcia ofert

 

 

10.01.2022

Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę do GOŚ w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych na prasie MONOLBET typ NP08 firmy EKOFIN

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 - oferta Wykonawcy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert: 19.01.2022 godz.: 10.00

Informacja z otwarcia ofert

SPROSTOWANIE - informacja z wyboru oferty

 

26.11.2021

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z zabudową brygadową

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

4. Oświadczenie o aktualności informacji

5. Oświadczenie o podziale obowiązków

6. Wzór umowy

7. Identyfikator postępowania

Ostateczny termin składania ofert: 07.12.2021 godz. 10.00

Wyjaśnienie do treści SWZ

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

SPROSTOWANIE

 

24.11.2021

Wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i dołów kloacznych zlokalizowanych na terenie gminy Andrespol, przynależnych do budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu i zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie GOSiR w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 113

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Karta pracy - załącznik do umowy

Ostateczny termin składania ofert: 07.12.2021 godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

24.11.2021

Świadczenie usługi koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo - kanalizacyjnych ( w tym usuwanie awarii) i drogowych w roku 2022

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert: 07.12.2021 godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

19.11.2021

Dostawa paliw płynnych

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik Nr 1 - Identyfikator postępowania

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wspólnie ubiegających się Wykonawców

Załącznik Nr 6 - Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert: 29.11.2021. godz 10.00

Wyjaśnienia do treści SWZ

Wyjaśnienie do treści SWZ II

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

12.11.2021

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z zabudową brygadową

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia

Oświadczenie o aktualności informacji

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wzór umowy

Identyfikator postępowania

Ostateczny termin składania ofert: 26.11.2021 godz. 10.00

Unieważnienie postępowania

 

09.11.2021

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik Nr 1  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2  - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu

Załącznik Nr 5  - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik Nr 6  - Wzór umowy

Załącznik Nr 7 - Identyfikator postępowania

Ostateczny termin składania ofert: 19.11.2021 godz. 10.00

Wyjaśnienie treści SWZ

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zwiększeniu kwoty na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

03.11.2021

Dostawa dwóch fabrycznie nowych przyczep rolniczych typu TANDEM o ładowności do 7 ton

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert 16.11.2021 godz 10.00

Informacja z otwarcia ofert

 

03.11.2021

Ochrona mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji Relaks w Wiśniowej Górze w roku 2022

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia (Podmiot)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik nr 6 - Wykaz usług

Załącznik nr 7 - Wykaz osób

Załącznik nr 8 - Zobowiązanie

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o podziale obowiązków

Załącznik nr 10 - Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY - UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY - KLAUZULA INFORMACYJNA

Załącznik nr 11 - Identyfikator postępowania

Ostateczny termin skadania ofert: 15.11.2021 godz. 10.00

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - punktacja

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

14.10.2021

Odśnieżanie ulic w gminie Andrespol w okresie zimowym 2021/2022 w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych - sprzętem własnym

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na realizację usługi dotyczącą odśnieżania ulic w Gminie Andrespol w okresie zimowym 2021/2022

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert: 22.10.2021  godz. 10.00

 

14.10.2021

Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie ul. Ekologiczna 5 gm. Andrespol na 2021/2022

Ogłoszenie - Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie ul. Ekologiczna 5 gm. Andrespol na 2021/2022

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert: 25.10.2021 godz. 10.00

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Informacja z otwarcia ofert

 

24.09.2021

Odśnieżanie ulic, ścieżek rowerowych i chodników gminnych w Gminie Andrespol w okresie zimowym 2021/2022, w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych - sprzętem własnym

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Ostateczny termin składnia ofert: 11 października 2021 godz. 10.00

 

13.07.2021

Rekonstrukcja studni Nr SG1 w miejscowości Justynów w Gminie Andrespol

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 - Oferta Wykonawcy/formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Załącznik Nr 5 - Plan sytuacyjny

sZałącznik Nr 6 - Karta otworu wiertniczego

Ostateczny termin składania ofert: 29 lipca godz: 12,00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rekonstrukcja Justynów

 

12.07.2021

Regeneracja studni Nr 2 w miejscowości Janówka w Gminie Andrespol

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 - Oferta wykonawcy/formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Załącznik Nr 5 - Szkic sytuacyjny działki stacji wodociągowej

Załącznik Nr 6 - Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego

ostateczny termin składania ofert 29 lipca godz.:11.30

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z wyboru oferty - Regeneracja studni Janówka

 

07.07.2021

Kruszenie∼350m³ gruzu ceglano-betonowo-asfaltowego na kruszywo o frakcji 0÷63mm, na terenie tutejszego Zakładu

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

ostateczny termin składania ofert: 23 lipca 2021r godz. 11.30

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

07.07.2021

Dostawa i uruchomienie 4 szt. zewnętrznych, stacjonarnych agregatów prądotwórczych do zasilania awaryjnego przepompowni ścieków sanitarnych

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy

3. Zaącznik Nr 3 - Wzór umowy

ostateczny termin składania ofert: 26 lipca 2021 r godz. 11.30

Wyjaśnienia do treści specyfikacji

Wyjaśnienia do treści specyfikacji - 2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

 

07.12.2020

Ochrona mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji RELAKS w Wiśniowej Górze

Ogłoszenie o zamówieniu

SiWZ

Załącznik Nr 1 do SiWZ - Formularz ofertowy / oferta Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SiWZ - Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik Nr 3 do SiWZ - Wzór umowy

Załącznik Nr 4 do UMOWY - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 6 do UMOWY - Klauzula informacyjna

Załącznik Nr 4 do SiWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5 do SiWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 do SiWZ - Oświadczenie o dysponowaniu patrolami interwencyjnymi

Załącznik Nr 7 do SiWZ - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów

Załącznik Nr 8 do SiWZ - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami

Załącznik Nr 9 do SiWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Ostateczny termin składania ofert: 16.12.2020 godzina 10.00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja dotycząca otwarcia ofert

28.12.2020 Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

28.12.2020 - Formularz oferty dodatkowej

04.01.2021 - PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

 

30.11.2020

Wywóz nieczystości płynnych

Ogłoszenie - wywóz nieczystości płynnych w roku 2021

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy/oferta Wykonawcy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Załącznik Nr 1 DO UMOWY - KARTA PRACY

Załącznik Nr 2 DO UMOWY - WYKAZ DOŁÓW KLOACZNYCH

Ostateczny termin składania ofert 08.12.2020 godz. 10.00

Protokół z wybowu oferty

 

 

 

27.11.2020

Kruszenie gruzu ceglano-betonowo-asfaltowego

Ogłoszenie - pokruszenie gruzu ceglano-betonowo-asfaltowego

Formularz ofertowy / oferta Wykonawcy

Wzór umowy - kruszenie gruzu

Ostateczny termin składania ofert 04.12.2020

Protokół z wyboru oferty

 

18.11.2020

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

Ogłoszenie na wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie ul. Ekologicza 5, gm. Andrespol

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy / oferta wykonawcy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Załącznik Nr 1 DO UMOWY

Ostateczny termin składania ofert 26.11.2020 godz. 10.00

wyjaśnienie treści SiWZ - wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych

Informacja z otwarcia ofert

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

17.11.2020

Dostawa kruszywa dolomitowego

Ogłoszenie na dostawę kruszywa dolomitowego do stabilizacji mechanicznej

Załącznik Nr 1 - Oferta wykonawcy / formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy - DOLOMIT

Ostateczny termin składnia ofert 27.11.2020 godzina 10.00

17.11.2020 Wyjaśnienie treści SiWZ DOLOMIT

Protokół z otwarcia ofert

 

16.11.2020

Ogłoszenie o Zamówieniu OCHRONA MIENIA - RELAKS

Ogłoszenie Nr 610574-N-2020

SIWZ - ochrona mienia RELAKS

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Oferta Wykonawcy / formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik Nr 4 do UMOWY - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 6 do UMOWY - Klauzula Informacyjna

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o dysponowaniu patrolem szybkiego reagowania

<a class="kontrast" class="kontrast" href="source/16.11.2020%20Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%207%20do%20SIWZ%20-%20Wz%C3%B3r%20zobowi%C4%85zania%20innych%20podm
Godziny pracy

Poniedziałek:              730 - 1530

Wtorek:                      830 - 1700

Środa:                         730 - 1530

Czwartek:                   730 - 1530

Piątek:                         730 – 1500


od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Rejestr Dłużników
×