Ułatwienia dostępu

Strona główna » 2023 (Strona 7)

2023

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Stawki obowiązujące od dnia 17.02.2023 r.

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – obowiązujące od 17.02.2023r

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZT.70.327.2021_5  na podstawie art.24b ust.1 i art. 24c ust. 2 oraz art. 27a ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej „uzzwoś”) w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa”) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrespol.

Stawki obowiązujące od dnia 17.02.2023 r. przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8%:

  1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa W1 – gospodarstwa domowe, odbiorcy opomiarowani:

Cena wody – 3,03 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,89 zł/odb/m-c;

Grupa W2 – gospodarstwa domowe rozliczane w formie przeciętnych norm zużycia:

Cena wody – 3,03 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,47 zł/odb/m-c;

Grupa W3 – podmioty prowadzący działalność gospodarczą oraz jednostki użyteczności publicznej, odbiorcy opomiarowani:

Cena wody – 3,09 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,89 zł/odb/m-c;

Grupa W4 – woda pobierana do celów określonych w art. 22 uzzwoś (cele przeciwpożarowe):

Cena wody – 3,09 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,89 zł/odb/m-c;

  1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa W1 – gospodarstwa domowe, odbiorcy opomiarowani:

Cena odprowadzania ścieków – 4,70 zł/m3

Grupa W2 – gospodarstwa domowe rozliczane w formie przeciętnych norm zużycia:

Cena odprowadzania ścieków – 4,70 zł/m3

Grupa W3 – pozostali odbiorcy, odbiorcy opomiarowani:

Cena odprowadzania ścieków – 4,71 zł/m3

W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Szanowni Państwo, przypominamy, że obowiązek zapłaty należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków powstaje po otrzymaniu dokumentu rozliczeniowego- faktury VAT, który jest wystawiany po udzieleniu osobie reprezentującej Zakład Gospodarki Komunalnej informacji o wskazaniach urządzeń pomiarowych a w przypadku gdy odczytu dokonuje inkasent- po jego dokonaniu.

 

Płatności należy dokonywać na podstawie wystawionej faktury i na indywidualny numer konta bankowego.

 

 

Kruszenie ~400 m3 gruzu ceglano – betonowo – asfaltowego na kruszywo o frakcji 0÷63 mm na terenie Z.G.K w Wiśniowej Górze

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

„Kruszenie ~400 m3 gruzu ceglano – betonowo – asfaltowego na kruszywo o frakcji

0÷63 mm na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – KRUSZENIE GRUZU

zał. nr 1 – formularz ofertowy – kruszenie gruzu

zał. nr 2 – wzór umowy – kruszenie gruzu

zal. nr 3 – oświadczenie Wykonawcy – kruszenie gruzu

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień:

06 lutego 2023r. do godz. 10:00 ( poniedziałek).

 

 

Sukcesywna dostawa wraz z transportem 600 ton kruszywa drogowego dolomitowego dla Z.G.K.

04 stycznia 2023r.

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na zadanie:

,,Sukcesywna dostawa wraz z transportem 600 ton kruszywa drogowego dolomitowego w kolorze od szarego do czarnego do stabilizacji mechanicznej o frakcji 0÷31,5 mm – 300 ton oraz o frakcji 4÷31,5 mm – 300 ton”.

ZAPROSZENIE – DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO  2023-sig 

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY 

ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁ. NR 3 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE PRZECIWDZIAŁANIU AGRESJI NA UKRAINĘ  

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 

16 stycznia 2023r. do godz.: 10:00 ( poniedziałek)

ZAŁĄCZNIK NR 1 A – formularz ofertowy ( formularz zawiera wyszczególnienie cenowe na: Kruszywo dolomitowe o frakcji  0÷31,5 mm oraz o frakcji 4÷31,5 mm)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT – DOSTAWA 600 TON – KRUSZYWO DROGOWE DOLOMITOWE

 

 

Komunikat

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z pracami związanymi z modernizacją sieci wodociągowej, jej rozbudową oraz licznymi włączeniami na terenie Miasta i Gminy Koluszki  oraz Gminy Andrespol przedłużamy do dnia 31.12.2023 r. podawanie podchlorynu sodu na Ujęciach Wody w Regnach, Koluszkach, Gałkowie Dużym, Stefanowie, Kaletniku, Zielonej Górze, Borowej do sieci wodociągowej. Konieczność zastosowania dezynfekcji wody wynika z wystąpienia awarii na sieci wodociągowej, włączeniami, modernizacją oraz profilaktyki.

1 6 7