Ułatwienia dostępu

Strona główna » 2023 (Strona 2)

2023

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

UWAGA!!!

Z dniem 21 sierpnia place zabaw w Kraszewie i Bedoniu Przykościelnym zostają oddane do użytkowania.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

Plan zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych

2023_BZP 00352981_01_P

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

½ ETATU

Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w  Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie min. średnie

Wymagania dodatkowe:

 1. minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, w tym w szczególności zlecania zamówień publicznych,
 2. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych,
 3. znajomość obsługi komputera, w tym praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook),
 4. podstawowa znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i o finansach publicznych,
 5. odporność na stres, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, zdolności negocjacyjne.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych jak i na podstawie wewnętrznego regulaminu,
 2. przygotowywanie i bieżące prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 3. uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowej,
 4. przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń dotyczących postępowań,
 5. przygotowywanie projektów umów w sprawie udzielania zamówienia publicznego,
 6. prowadzenie rejestrów i sporządzanie sprawozdań.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze ul. Piekarnicza 6/10, sekretariat pok. Nr 4 , lub na adres e-mail zgk@andrespol.pl do dnia 31 sierpnia 2023r.

kwestionariusz dla kandydata

klauzula informacyjna

SUKCESYWNY ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW WYTWARZANYCH W GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KRASZEWIE W GMINIE ANDRESPOL

Zamawiający, zaprasza Państwa do wzięcia udziału i złożenia pisemnych ofert na Usługę p.n.: ,,Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 19 08 01 – skratki oraz 19 08 02 – zawartość piaskowników, wytwarzanych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ulicy Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol”. 

Poniżej znajdują się: Opis przedmiotu zamówienia – Zaproszenie (SWZ), oraz formularze do pobrania – Załączniki 1-3.

ZAPROSZENIE (SWZ) SKRATKI, ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKA,

Zał. nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY- SKRATKI, PIASKOWNIK,

Zał. nr 2 WZÓR UMOWY SKRATKI, ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKA,

Zał. nr 3 – OŚWIADCZENIE,

zdjęcia: piasek, skratka

Termin składania pisemnych ofert został ustalony na dzień: 21 lipca 2023r. do godz. 10:00 (piątek). 

Serdecznie zapraszamy.

Wyjaśnienie do treści SWZ:

wyjaśnienie do treści SWZ

UWAGA!!!

Z dniem 01 czerwca plac zabaw w Nowym Bedoniu zostaje oddany do użytkowania.

1 2 3 5