Ośrodek RELAKS w Wiśniowej Górze

Doba hotelowa w pokojach – pawilon.

 

 

NAZWA

Cena

Pokój 2 osobowy

78,00

Pokój 3 osobowy

85,00

Pokój 4 osobowy

110,00

 

Doba hotelowa w domkach turystycznych.

 

 

NAZWA

Cena

Domek 3 osobowy

85,00

Domek 4 osobowy

110,00

Domek 5 osobowy

150,00

 

Do każdego domku doliczana jest opłata ryczałtowa za zużycie prądu w wysokości 5zł za dobę.

Doba hotelowa trwa od godziny 12 do godziny 10 dnia następnego. Przedłużenie pobytu - za każdą rozpoczęta godzinę dopłata wynosi 10% ceny.

Uwaga: przed wynajęciem domku turystycznego może zostać pobrana kaucja zwrotnaw wysokoœci od 100 zł do 600 zł, na poczet ewentualnych dodatkowych opłat i szkód, zwracana w niu wymeldowania po sprawdzeniu pomieszczenia przez pracownika Ośrodka.

Inne

1. Przedłużenie pobytu w wynajętym domku /pokoju - za każdą rozpoczęta godzinę dopłata wynosi 10% ceny.
2. Opłata za pobyt psa/kota - 10 zł/dobę
3. Ośœrodek posiada bezpłatny, dla gośœci hotelowych, ogrodzony parking.

4.Ceny za korzystanie z innych obiektów
4.1 Wynajęcie sali gimnastycznej: za 1 godzinę cena brutto 84zł,-

4.2. Całodniowy bilet wstępu na basen: - nieczynny
- ulgowy cena brutto
- normalny cena brutto


4.3.Ustala się ceny jednostkowe za:
- wynajęcie placu na organizacje imprez - ceny ustalane indywidualnie z kierownikiem obiektu.


4.4. Wynajęcie obiektów przez organizatorów wypoczynku, biura turystyczne itp. w celu organizacji cyklu obozów powyżej 100 osobodni okreœla oddzielna indywidualna umowa po akceptacji Wójta Gminy,


4.5. Wynajęcie obiektów przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Andrespol okreśœla oddzielna indywidualna umowa po akceptacji Wójta Gminy,

5. Koszty, zwolnienia i ulgi w opłatach wynikających z cennika

1. Dla klientów indywidualnych pobyt:
- powyżej 14 a do 30 dni objęty jest 10% rabatem,
- powyżej 30 dni objęty jest 20% rabatem
2. Pobyt dla grup zorganizowanych (np. kolonie, obozy - min. 20 osób i do 7 dni ) - rabat w wysokoœci 15%,


3. Pobyt dla grup zorganizowanych (np. kolonie, obozy, - min. 20 osób i powyżej 7 dni ) - rabat w wysokoœci 20%,


4. Pobyt dla grup zorganizowanych (np. wycieczki, zloty - min. 50 osób ) -rabat w wysokoœci 20%,


5. Pobyt grup pracowniczych od 24 zł za pojedynczy nocleg. W przypadku pobytu grup pracowniczych powyżej 15 osób lub w okresie powyżej 14 dni, dodatkowe rabaty okreśœla indywidualna umowa po akceptacji Wójta Gminy,


6. Pobyt grup organizatorów wypoczynku, biur turystycznych itp. okreœla oddzielna indywidualna umowa po akceptacji Wójta Gminy,

7. Przedpłata wynosi 30 % kwoty należnej za usługi,
7.1 Osoba wynajmująca może w każdym czasie odwołać rezerwację pobytu w Ośœrodku, składając oœwiadczenie pisemne. Za datę rezygnacji decydującej o naliczeniu kosztów przyjmuje się dzień otrzymania przez Oœśrodek pisemnej rezygnacji.
7.2 Koszty są naliczane również w przypadku rezygnacji przez osobę wynajmującą, z przyczyn nie leżących po Jej stronie.
7.3 Koszty odwołania rezerwacji pobytu w Ośœrodku, które osoba wynajmująca jest zobowiązana zapłacić, wynoszą w przypadku złożenia rezygnacji:
- do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu - 10% wartośœci przedpłaty,
- do 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu - 40% wartośœci przedpłaty,
- do 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu - 50% wartoœści przedpłaty,
- poniżej 7 dni przed datš rozpoczęcia pobytu - 100% wartośœci przedpłaty.
7.4 W przypadku rezygnacji w trakcie pobytu, osoba wynajmująca zobowiązana jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w Oœśrodku do dnia rezygnacji i 50% ceny pobytu przypadającej po dacie rezygnacji.
7.5 Koszty odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu w Oœśrodku okreśœlone w pkt 9.3 i 9.4 mogą być obniżone lub zniesione na wniosek osoby wynajmującej w przypadkach udokumentowanych zdarzeń losowych (np. zgon członka rodziny, wypadek osoby wynajmującej)
7.6 Jeżeli osoba wynajmująca, przed rozpoczęciem pobytu lub w jego trakcie zażąda, aby osoba trzecia przejęła jej prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy, to po dokonaniu zmiany umowy przez Ośœrodek osoba przejmująca prawa i obowiązki zobowiązana jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokoœci 50 PLN.
8. Szkoły, związki sportowe, stowarzyszenia itp. mogą skorzystać z 50% zniżki za wynajęcie obiektów sportowych.
Godziny pracy

Poniedziałek:              730 - 1530

Wtorek:                      830 - 1700

Środa:                         730 - 1530

Czwartek:                   730 - 1530

Piątek:                         730 – 1500


od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Rejestr Dłużników
×