21.10.2020

Świadczenie usług koparko - ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych (w tym usuwanie awarii) i drogowych w roku 2021

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług koparko-ładowarką w roku 2021

Załącznik Nr 1 - Formularz oferowy/oferta wykonawcy

Załącznik Nr 2 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert 30.10.2020 godzina 10.00

 

13.10.2020

Regeneracja dwóch studni Nr 1 i Nr 2 na ujęciu wody w Justynowie w Gminie Andrespol, metodą niechemiczną

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy, oferta Wykonawcy

Załącznik Nr 2 - Wykaz osób

Załącznik Nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Załącznik Nr 5 - Przekroje studni

Załącznik Nr 6 - Mapa sytuacyjna

Ostateczny termin składania ofert 21.10.2020 godz. 10.00

Protokół z otwarcia ofert

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

08.10.2020

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie utwardzenia placu dla potrzeb PSZOK na terenie G.O.Ś. w Kraszewie ul. Ekologiczna 5, gm. Andrespol.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik Nr 1 - Oferta wykonawcy

Załącznik Nr 2 - Wykaz osób

Załącznik Nr 3 - Wykaz robót

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Załącznik Nr 5 - Plan sytuacyjny

Załącznik Nr 6 - Przekrój konstrukcyjny

Załącznik Nr 7 - Przedmiar robót

Ostateczny termin składania ofert: 20.10.2020 godz. 10.00

Sprostowanie do treści SiWZ - Załącznik Nr 7 - przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Protokół z wyboru oferty

 

28.09.2020

Zaproszenie do składania ofert na regenerację dwóch studni na ujęciu wody w Justynowie w Gminie Andrespol, metodą niechemiczną

Zaproszenie do składania ofert

1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 - Wykaz osób

3. Załącznik Nr 3 - Wykaz robót budowlanych

4. Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

5. Załącznik Nr 5 - Przekroje Studni

6. Załącznik Nr 6 - Mapa sytuacyjna

Ostateczny termin składania ofert 09.10.2020 godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

18.09.2020

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi odśnieżania ulic, ścieżek rowerowych i chodników gminnych

1. Zaproszenie so składania ofert/ogłoszenie

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

ostateczny termin składania ofert 15.10.2020 godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert: odśnieżanie w sezonie 2020/2021

protokół z wyboru oferty - odśnieżanie w sezonie 2020-2021

 

15.09.2020

Zaproszenie do składania ofert na zakup używanych zbiorników hydroforowych

ogłoeszenie o przetargu na sprzedaż używanych zbiorników hydroforowych

Załącznik - formularz ofertowy

ostateczny termin składania ofert 21.09.2020 godz. 14.00

UWAGA!!!!!

Przedłuża się termin składania ofert do 01.10.2020 do godziny 14.00

Do sprzedaży pozostały jeszcze zbiorniki NR: 1,2,3.

UWAGA!!!

Przedłuża się termin składania ofert: 23.10.2020 do godz 14.00

Pozostały do sprzedaży dwa zbiorniki; NR 2, Nr 3.

 

15.06.2020 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej prebudowy i modernizacji ujęcia wody w Wiśniowej Górze / ul. Oficerska

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji ujęcia wody w Wiśniowej Górze 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Mapa sytuacyjna

Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego I

Projekt geologiczno - techniczny otworu studziennego II

ostateczny termin składania ofert 23.06.2020 godz 10.00

Wyjaśnienie zapytania do przetargu o wykonanie dokumentacji projektowe

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji ujęcia wody w Wiśniowej Górze

 

29.05.2020 r

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI UJĘCIA WODY W WIŚNIOWEJ GÓRZE

Ogłoszenie - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji ujęcia wody w Wiśniowej Górze

Załącznik Nr 1. - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2. - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Załącznik Nr 3. - Wykaz usług

Załącznik Nr 4. - Wzór umowy

Mapa sytuacyjna

Projekt geologiczno - techniczny otworu studziennego I

Projekt geologiczno - techniczny otworu studziennego II

ostateczny termin składania ofert 09.06.2020 r godz. 10.00

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

10.01.2020

DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO STABILIZACJI MECHANICZNEJ

Ogłoszenie - dostawa kruszywa drogowego

1.Wzór oferty

2. Oświadczenie

3. Wzór umowy

ostateczny termin składania ofert 22.01.2020 r

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2020

plan postępowań

 

17.12.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH WOZAMI ASENIZACYJNYMI ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I DOŁÓW KLOACZNYCH NA TERENIE GMINY ANDRESPOL, PRZYNALEŻNYCH DO BUDYNKÓW KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE Z.G.K. W ANDRESPOLU I ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GOSiR W WIŚNIOWEJ GÓRZE PRZY UL. TUSZYŃSKIEJ 113.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1. - OFERTA

Załącznik Nr 2. - WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 1 do UMOWY - karta pracy

Załącznik Nr 2 do UMOWY - wykaz dołów kloacznych

ostateczny termin składania ofert 27.12.2019 r godz. 12.00

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

 

04-12-2019

ŚWIADCZENIE USŁUG KOPARKO ŁADOWARKĄ w roku 2020

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi koparko-ładowarką od 01.01.2020-31.12.2020

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert 10.12.2019 godzina 12.00

Protokół z przeprowadzonej oceny ofert na świadczenie usługi koparko-ładowarką w roku 2020

 

26.11.2019

Ochrona mienia GOSIR"RELAKS"

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy NIEAKTUALNY

3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy AKTUALNY

4. Załącznik Nr 2 - Wykaz wykonanych zamówień

5. Załącznik Nr 3 - Wzór umowy o świadczenie usług ochrony NIEAKTUALNY

5. Załącznik Nr 3 - Wzór umowy o świadczenie usług ochrony AKTUALNY

6. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału/Oświadczenie o wykluczeniu

7. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

8. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o dysponowaniu patrolem/-ami interwencyjnymi szybkiego reagowania

9. Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów na potrzeby zamówienia

10. Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami

11. Załącznik Nr 4 do umowy o ochronę mienia - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

12. Załącznik Nr 6 do Umowy o ochronę mienia - Klauzula informacyjna

Ostateczny termin składania ofert 05.12.2019 godz 10.00

Zmieniony termin składania ofert 09.12.2019 godz 10.00

wyjaśnienie do treści SIWZ Ochrona Mienia

Informacja z otwarcia ofert

Protokół z wyboru oferty OCHRONA MIENIA

 

19.11.2019

Dostawa paliw płynnych w roku 2020

Ogłoszenie o zamówieniu- dostawa paliw płynnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 -Oświadczenie o spełnienniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi

Załącznik Nr 6 - Wykaz stacji paliw

Załącznik Nr 7 - Wzór umowy

Załącznik Nr 8 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Ostateczny termin składania ofert 03.12.2019 godz 10.00

Wyjaśnienie do treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

12.11.2019

Zaproszenie do składania ofert na odśnieżanie dróg gminnych w Gminie Andrespol w okresie zimowym 2019/2020 w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych sprzętem własnym

1. Zaproszenie do składnia ofert na odsnieżanie dróg gminnych

2. Oferta

3. Wzór umowy

Ostateczny termin składania oferty upływa 18 listopada 2019r. godz. 10:00

potokół z wyboru oferty

 

17.10.2019

Kruszenie gruzu ceglano-betonowo-asfaltowego na kruszywo o frakcji 0÷63 mm

1. Ogłoszenie - kruszenie gruzu

2. Wzór oferty

3. Projekt umowy

Ostateczny termin składania ofert 31.10.2019 r. godz. 12.00

protokół z wyboru oferty

 

14.10.2019

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie gm. Andrespol na 2019/2020.

1. Ogłoszenie - wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

4. Załącznik do umowy

Ostateczny termin składania ofert: 05.11.2019 r. godz. 9.00

protokół z wyboru oferty

 

08.10.2019

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi dotyczącą "Odśnieżania ulic i chodników w Gminie Andrespol w sezonie zimowym 2019/2020 w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych, sprzętem własnym.

1. Ogłoszenie

2. Wzór oferty

3. Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert 29.10.2019 r. godz. 12.00

protokół z wyboru ofery

 

18.04.2019r.

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę "Obiektu gastronomicznego" na terenie kompleksu  zajmowanego przez Gminny Ośrodek Sporti i Rekreacji "RELAKS" w Wisniowej Górze.

Ogłoszenie - Dzierzawa obiektu Gastronomicznego

Wzór oferty

Wzór umowy

Ostateczny termin składni ofert: 25 kwietnia 2019r. godz. 10.00

 

20.02.2019 r

Zaproszenie do składania ofert dotyczącą modernizacji ujęć wody

w Stróży przy ul. Piłkarskiej i Wiśniowej Górze przy ul. Oficerskiej.

Ogłoszenie - modernizacja ujęć wody;

Załącznik Nr 1 - Wzór oferty;

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnienniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy.

Ostateczny termin składania ofert: 28.02.2019 r. godz. 10.00

protokół z wyboru oferty

 

31.01.2019

Zapytanie cenowe na dostawę kruszywa drogowego - betonowego

Ogłoszenie - dostawa kruszywa betonowego;

1. Załącznik Nr 1 - wzór oferty;

2. Załącznik Nr 2 - oświadczenie wykonawcy;

2. Załącznik Nr 2 - wzór umowy.

Ostateczny termin składania ofert: 15.03.2019 do godz 10.00

protokół z wyboru oferty

 

28.01.2019

Zaproszenie do składania ofert na dostawę kruszywa drogowego do stabilizacji mechanicznej.

Ogłoszenie - dostawa kruszywa drogowego

1. Załącznik Nr 1 - wzór oferty;

2. Załącznik Nr 2 - oświadczenie wykonawcy;

3. Załącznik Nr 3 - wzór umowy.

Ostateczny termin składania ofert: 11.02.2019 do godz. 10.00.

protokół z wyboru oferty

sprostowanie dotyczące protokołu z wyboru oferty na dostawę kruszywa dolomitowego

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019

Plan postępowań

 

13.12.2018

Zaproszenie do składania ofert na wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i dołów kloacznych, zlokalizowanych na terenie gminy Andrespol,przynależnych do budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu i zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie GOSiR w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 113.

OGŁOSZENIE - wywóz nieczystości płynnych

Załącznik Nr1 - oferta

Załącznik Nr 2 - wzór umowy, karta pracy, punkty odbioru

Ostateczny termin składania ofert: 20.12.2018 do godz. 12.00

Protokół z wyboru oferty

 

03.12.2018

Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego samochodu do przewozu towarów i osób.

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 - oferta

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Ostateczny termmin składania ofert: 07.12.2018 do godz 12.00

Protokół z przeprowadzonej oceny ofert

 

22.11.2018.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nwego samochodu do przewozu towarów i osób

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 - Oferta

Załacznik Nr 2 - Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofer: 30.11.2018 do godz. 12.00 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

21.11.2018.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliw płynnych  na rok 2019

Ogłoszenie nr 651312-N-2018 z dnia 21.11.2018

SIWZ

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5- Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych

Załącznik Nr 6 - Wykaz stacji paliw

Załącznik Nr 7 - Wzór umowy - dostawa paliw

Załącznik Nr 8- Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.

 

Wyjaśnienie treści SIWZ BZP Nr. 651312-N-2018

Informacja z otwarcia ofert

Ostateczny termin składania ofert 07.12.2018 r.

Protokół z wyboru oferty

 

 

 21.11.2018.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług koparko-ładowarką od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.

OGŁOSZENIE - zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług koparko-ładowarką od 01.01.2019 do 31.12.2019

1. Załącznik NR 1 - formularz ofertowy;

2. Załącznik NR 2 - wzór umowy.

Ostateczny termin składania ofert: 11.12.2018 r do godz. 12.00

Protokół z przeprowadzonej oceny ofert na świadczenie usługi koparko-ładowarką w roku 2019

 

09.10.2018

Przebudowa ulic: Myśliwskiej w Janówce, Parkowej w Wiśiowej Górze, Sadowej w Stróży

Zaproszenie do składania ofert na remont ulic: Myśliwskiej w Janówce, Parkowej w Wiśniowej Górze, Sadowej w Stróży

1. Załącznik NR 1 - formularz ofertowy;

2. Załącznik NR 2 - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania;

3. Załącznik NR 3 - wykaz wykonanych robót budowlanych;

4. Załącznik NR 4 - wzór umowy;

5.1. Przedmiary robót: ul. Myśliwska;

5.2. Przedmiary robót: ul. Sadowa;

5.3. Przedmiary robót: ul. Parkowa;

Ostateczny termin składania ofert: 15.10.2018 do godz. 13.00

 

Informacja z otwarcia ofert - 2018-10-15

Protokół z wyboru oferty

 

 

03.10.2018

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi odśnieżania ulic gminnych

Zaproszenie do składania ofert na usługi odśnieżania ulic gminnych.

1. Załącznik NR 1 - oferta

2. Załącznik NR 2 - wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert: 19.10.2018 do godz 12.00

Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usługi odśnieżania ulic i chodników w Gminie Andrespol w sezonie zimowym 2018/2019

Protokół z wyboru oferty - odśnieżanie ulic gminnych w sezonie zimowym 2018/2019

 

03.10.2018

Przebudowa ulic: Myśliwskiej w Janówce, Parkowej w Wiśniowej Górze, Sadowej w Stróży

Zaproszenie doskładania ofert

1. Zalacznik nr 1 -formularz ofertowy

2. Zalacznik nr 2 - wykaz osob ktore beda uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

3. Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych robót budowlanych

4. Wzor umowy

5.1. Przedmiary robót - ul. Myśliwska w Janówce

5.2. Przedmiary robót - ul. Parkowa w Wiśniowej Górze

5.3. Przedmiary robót - ul. Sadowa w Stróży

Ostateczny termin składania ofert: 08.10.2018 do godz 13.00

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

01.10.2018

Przebudowa ulic: Myśliwskiej w Janówce i Parkowej w Wiśniowej Górze

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Formularz ofertowy

3. Wykaz osób, które będą czestniczyć w wykonaniu zamówienia

4. Wykaz wykonanych robót budowlanych

5. Wzór umowy

6.1. Przedmiary robót - Myśliwska w Janówce

6.2. Przedmiary robót - Parkowa w Wiśniowej Górze

 

Ostateczny termin składania ofert: 05.10.2018 godz. 13.00

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 01.10.2018 r.;ddotyczy przebudowy ulic Myśliwskiej w Janówce i Parkowej w Wiśniowej Górze
Godziny pracy

Poniedziałek:              730 - 1530

Wtorek:                      830 - 1700

Środa:                         730 - 1530

Czwartek:                   730 - 1530

Piątek:                         730 – 1500


od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Rejestr Dłużników
×