18.04.2019r.

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę "Obiektu gastronomicznego" na terenie kompleksu  zajmowanego przez Gminny Ośrodek Sporti i Rekreacji "RELAKS" w Wisniowej Górze.

Ogłoszenie - Dzierzawa obiektu Gastronomicznego

Wzór oferty

Wzór umowy

Ostateczny termin składni ofert: 25 kwietnia 2019r. godz. 10.00

 

20.02.2019 r

Zaproszenie do składania ofert dotyczącą modernizacji ujęć wody

w Stróży przy ul. Piłkarskiej i Wiśniowej Górze przy ul. Oficerskiej.

Ogłoszenie - modernizacja ujęć wody;

Załącznik Nr 1 - Wzór oferty;

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnienniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy.

Ostateczny termin składania ofert: 28.02.2019 r. godz. 10.00

protokół z wyboru oferty

 

31.01.2019

Zapytanie cenowe na dostawę kruszywa drogowego - betonowego

Ogłoszenie - dostawa kruszywa betonowego;

1. Załącznik Nr 1 - wzór oferty;

2. Załącznik Nr 2 - oświadczenie wykonawcy;

2. Załącznik Nr 2 - wzór umowy.

Ostateczny termin składania ofert: 15.03.2019 do godz 10.00

protokół z wyboru oferty

 

28.01.2019

Zaproszenie do składania ofert na dostawę kruszywa drogowego do stabilizacji mechanicznej.

Ogłoszenie - dostawa kruszywa drogowego

1. Załącznik Nr 1 - wzór oferty;

2. Załącznik Nr 2 - oświadczenie wykonawcy;

3. Załącznik Nr 3 - wzór umowy.

Ostateczny termin składania ofert: 11.02.2019 do godz. 10.00.

protokół z wyboru oferty

sprostowanie dotyczące protokołu z wyboru oferty na dostawę kruszywa dolomitowego

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK

Plan postępowań

 

13.12.2018

Zaproszenie do składania ofert na wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i dołów kloacznych, zlokalizowanych na terenie gminy Andrespol,przynależnych do budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu i zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie GOSiR w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 113.

OGŁOSZENIE - wywóz nieczystości płynnych

Załącznik Nr1 - oferta

Załącznik Nr 2 - wzór umowy, karta pracy, punkty odbioru

Ostateczny termin składania ofert: 20.12.2018 do godz. 12.00

Protokół z wyboru oferty

 

03.12.2018

Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego samochodu do przewozu towarów i osób.

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 - oferta

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Ostateczny termmin składania ofert: 07.12.2018 do godz 12.00

Protokół z przeprowadzonej oceny ofert

 

22.11.2018.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nwego samochodu do przewozu towarów i osób

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 - Oferta

Załacznik Nr 2 - Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofer: 30.11.2018 do godz. 12.00 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

21.11.2018.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliw płynnych  na rok 2019

Ogłoszenie nr 651312-N-2018 z dnia 21.11.2018

SIWZ

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5- Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych

Załącznik Nr 6 - Wykaz stacji paliw

Załącznik Nr 7 - Wzór umowy - dostawa paliw

Załącznik Nr 8- Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.

 

Wyjaśnienie treści SIWZ BZP Nr. 651312-N-2018

Informacja z otwarcia ofert

Ostateczny termin składania ofert 07.12.2018 r.

Protokół z wyboru oferty

 

 

 21.11.2018.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług koparko-ładowarką od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.

OGŁOSZENIE - zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług koparko-ładowarką od 01.01.2019 do 31.12.2019

1. Załącznik NR 1 - formularz ofertowy;

2. Załącznik NR 2 - wzór umowy.

Ostateczny termin składania ofert: 11.12.2018 r do godz. 12.00

Protokół z przeprowadzonej oceny ofert na świadczenie usługi koparko-ładowarką w roku 2019

 

09.10.2018

Przebudowa ulic: Myśliwskiej w Janówce, Parkowej w Wiśiowej Górze, Sadowej w Stróży

Zaproszenie do składania ofert na remont ulic: Myśliwskiej w Janówce, Parkowej w Wiśniowej Górze, Sadowej w Stróży

1. Załącznik NR 1 - formularz ofertowy;

2. Załącznik NR 2 - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania;

3. Załącznik NR 3 - wykaz wykonanych robót budowlanych;

4. Załącznik NR 4 - wzór umowy;

5.1. Przedmiary robót: ul. Myśliwska;

5.2. Przedmiary robót: ul. Sadowa;

5.3. Przedmiary robót: ul. Parkowa;

Ostateczny termin składania ofert: 15.10.2018 do godz. 13.00

 

Informacja z otwarcia ofert - 2018-10-15

Protokół z wyboru oferty

 

 

03.10.2018

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi odśnieżania ulic gminnych

Zaproszenie do składania ofert na usługi odśnieżania ulic gminnych.

1. Załącznik NR 1 - oferta

2. Załącznik NR 2 - wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert: 19.10.2018 do godz 12.00

Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usługi odśnieżania ulic i chodników w Gminie Andrespol w sezonie zimowym 2018/2019

Protokół z wyboru oferty - odśnieżanie ulic gminnych w sezonie zimowym 2018/2019

 

03.10.2018

Przebudowa ulic: Myśliwskiej w Janówce, Parkowej w Wiśniowej Górze, Sadowej w Stróży

Zaproszenie doskładania ofert

1. Zalacznik nr 1 -formularz ofertowy

2. Zalacznik nr 2 - wykaz osob ktore beda uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

3. Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych robót budowlanych

4. Wzor umowy

5.1. Przedmiary robót - ul. Myśliwska w Janówce

5.2. Przedmiary robót - ul. Parkowa w Wiśniowej Górze

5.3. Przedmiary robót - ul. Sadowa w Stróży

Ostateczny termin składania ofert: 08.10.2018 do godz 13.00

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

01.10.2018

Przebudowa ulic: Myśliwskiej w Janówce i Parkowej w Wiśniowej Górze

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Formularz ofertowy

3. Wykaz osób, które będą czestniczyć w wykonaniu zamówienia

4. Wykaz wykonanych robót budowlanych

5. Wzór umowy

6.1. Przedmiary robót - Myśliwska w Janówce

6.2. Przedmiary robót - Parkowa w Wiśniowej Górze

 

Ostateczny termin składania ofert: 05.10.2018 godz. 13.00

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 01.10.2018 r.;ddotyczy przebudowy ulic Myśliwskiej w Janówce i Parkowej w Wiśniowej Górze
Godziny pracy

Poniedziałek:              730 - 1530

Wtorek:                      830 - 1700

Środa:                         730 - 1530

Czwartek:                   730 - 1530

Piątek:                         730 – 1500


Godziny pracy kasy Zakładu

Poniedziałek:              800 - 1430

Wtorek:                      900 - 1630

Środa:                         800 - 1430

Czwartek:                   800 - 1430

Piątek:                         800 – 1430

×